Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 20


Μέτρο 20 "Τεχνική υποστήριξη"

Αποτελεί το μέτρο – εργαλείο της Διαχειριστικής Αρχής για κάλυψη δαπανών που αφορούν την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

   • δράσεις που σχετίζονται με την ετοιμασία, τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος
   • δράσεις δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος
   • χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του σχεδίου δράσης του
   • χρηματοδότηση εξωτερικών αξιολογήσεων που απαιτούνται για το Πρόγραμμα
   • κάλυψη δαπανών των συνεδριών της Επιτροπής Παρακολούθησης
   • συμμετοχή εμπλεκόμενων λειτουργών σε συναντήσεις της Επιτροπής που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και σε σχετικά συνέδρια ή σεμινάρια
   • εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς και προπαρασκευαστικές δαπάνες για την επόμενη προγραμματική περίοδο
   • δαπάνες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα και συμβάλλουν στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης
  Δικαιούχος του Μέτρου είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση.pdf



No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ