Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 20


Μέτρο 20 "Τεχνική υποστήριξη"

Αποτελεί το μέτρο – εργαλείο της Διαχειριστικής Αρχής για κάλυψη δαπανών που αφορούν την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν τα ακόλουθα:

   • δράσεις που σχετίζονται με την ετοιμασία, τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος
   • δράσεις δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος
   • χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και του σχεδίου δράσης του
   • χρηματοδότηση εξωτερικών αξιολογήσεων που απαιτούνται για το Πρόγραμμα
   • κάλυψη δαπανών των συνεδριών της Επιτροπής Παρακολούθησης
   • συμμετοχή εμπλεκόμενων λειτουργών σε συναντήσεις της Επιτροπής που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και σε σχετικά συνέδρια ή σεμινάρια
   • εκ των υστέρων αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 καθώς και προπαρασκευαστικές δαπάνες για την επόμενη προγραμματική περίοδο
   • δαπάνες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα και συμβάλλουν στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και ευρύτερα της αγροτικής ανάπτυξης
  Δικαιούχος του Μέτρου είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση.pdfNo documents found


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ