Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Γενικά


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελεί θεσμικό όργανο που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο (Κανονισμός αριθ. 1305/13 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ). Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την ποιότητα υλοποίησης του Προγράμματος σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή.
Σύμφωνα με το Άρθρο 74 του ΕΚ 1305/2013 τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης:

  α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες πράξεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού·

  β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις που σχετίζονται με την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης του προγράμματος·

  γ) εξετάζει, ειδικότερα, δράσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που αφορούν την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρχής διαχείρισης, και τηρείται ενήμερη σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την τήρηση άλλων εκ των προτέρων όρων·

  δ) συμμετέχει στο εθνικό αγροτικό δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος· και

  ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης πριν αποσταλούν στην Επιτροπή.


Η Προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ασκείται από τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.


Μέλη


  1. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  2. Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής ΠΑΑ
  3. Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωργίας
  4. Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών
  5. Εκπρόσωπος Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
  6. Εκπρόσωπος Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
  7. Εκπρόσωπος Υπουργείου Εσωτερικών
  8. Εκπρόσωπος Υπουργείου Δικαιοσύνης – Εθνικός Μηχανισμός για τα δικαιώματα της γυναίκας
  9. Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών

  10. Εκπρόσωπος Τμήματος Δασών
  11. Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος
  12. Εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
  13. Εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού
  14. Εκπρόσωπος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
  15. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  16. Εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
  17. Εκπρόσωπος Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
  18. Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
  19. Εκπρόσωπος Ένωσης Δήμων Κύπρου
  20. Εκπρόσωπος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου
  21. Εκπρόσωπος Νέας Αγροτικής Κίνησης
  22. Εκπρόσωπος Ένωσης Κυπρίων Αγροτών
  23. Εκπρόσωπος Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου
  24. Εκπρόσωπος ΠΕΚ (Παναγροτική Ένωση Κύπρου)
  25. Εκπρόσωπος Ευρωαγροτικού
  26. Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου
  27. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γεωπόνων Κύπρου
  28. Εκπρόσωπος των Ομάδων Τοπικής Δράσης
Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι δυνατό να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και σχετικά θέματα.No documents found


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ