Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Υποχρεώσεις δημοσιότητας δικαιούχων


Στον Εφαρμοστικό Κανονισμό 808/2014, Παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 2 περιγράφονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων του ΠΑΑ σε σχέση με δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης
Στον κανονισμό ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Όλες οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας στις οποίες προβαίνει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το ΕΓΤΑΑ, προβάλλοντας:

α) το έμβλημα της Ένωσης·

β) αναφορά στη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

  • Όταν μια δράση ενημέρωσης ή δημοσιότητας αφορά μία πράξη ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα από ένα Ταμεία, η αναφορά που προβλέπεται στο στοιχείο β) μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα ΕΔΕΤ. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από το ΕΓΤΑΑ:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί για επαγγελματική χρήση, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, στην περίπτωση που μπορεί να διαπιστωθεί σχέση μεταξύ του σκοπού του διαδικτυακού τόπου και της παρεχόμενης στήριξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της, και επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·

β) για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ) και των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 10 000 ευρώ, και ανάλογα με τη χρηματοδοτούμενη πράξη (για παράδειγμα, σε πράξεις δυνάμει του άρθρου 20 για την ανάπλαση χωριών ή πράξεις LEADER), τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφορίες σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε κτίριο. Όταν μια πράξη στο πλαίσιο ενός ΠΑΑ καταλήγει σε επένδυση (για παράδειγμα, σε μια γεωργική εκμετάλλευση ή επιχείρηση τροφίμων) η συνολική δημόσια στήριξη της οποίας υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα με πληροφορίες για το έργο, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των ομάδων τοπικής δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER·

γ) τοποθέτηση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους για κάθε πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για τα οποία η συνολική δημόσια στήριξη στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ.

Πατώντας εδώ παρουσιάζεται δείγμα του κειμένου που θα πρεπει να προστίθεται στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου.


No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ