Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.8 "Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου"Το Καθεστώς στοχεύει στην διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου παρέχοντας κίνητρα στους καλλιεργητές.

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

    • Διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου
    • Τήρηση αρχείου (δεσμευτική δράση χωρίς κάλυψη κόστους) όπου θα καταγράφονται οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζει ο γεωργός
    • Tην καταπολέμηση ζιζανίων και την εφαρμογή λίπανσης Διατήρηση των υπό εξαφάνιση καλλιεργειών με παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα €220 /εκτάριο
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ