Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 16.1 "Στήριξη για την εγκαθύδριση και λειτουργία Επιχειρισιακών Ομάδων"


Στο πλαίσιο του Καθεστώτος θα παρέχεται ενίσχυση για την σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες θα εφαρμόζουν πιλοτικά προγράμματα που θα στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, στην καλύτερη ένταξη των πρωτογενών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα τροφίμων και στην βελτίωση της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα.
Δικαιούχοι

    · Υπό σύσταση επιχειρησιακές ομάδες

    · Εγκριμένες επιχειρησιακές ομάδες.


Στις επιχειρησιακές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον ένας παραγωγός ή δασοκομος ή ομάδα παραγωγών και τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω: ερευνητικοί φορείς, παράγοντες της αγοράς (π.χ. στον τομέα της προώθησης - διάθεσης ή/και μεταποίησης) καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Καθεστώτος.
Ύψος Ενίσχυσης

Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των επιχειρησιακών ομάδων το μέγιστος ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στις €2.000

Για τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του πιλοτικού έργου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%

Το ποσό ενίσχυσης των έργων θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €100.000.


ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' Φάσης
  • 15 Ιανουαρίου 2018 - 13 Ιουλίου 2018


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Μέτρου 16.1 (Α΄Φάση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο Αίτησης - Καθεστώς 16.1 (Φάση Α).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών- Καθεστώς 16.1.pdfocx Έντυπο Αίτησης - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 Ηλεκτρονική Αίτηση (Φάση Α).docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Παραταση 16.1.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ