Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

10.1.11 "Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας"Α. Αρόσιμες καλλιέργειες σιτηρών με εξαίρεση τις καλλιέργειες αραβόσιτου, σόργου και κεχρί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

· Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης.

· Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων.

· Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο συνολικής έκτασης που εντάσσεται στο καθεστώς, μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους.

· Δημιουργία εκτάσεων 3% του αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται καλλιέργεια ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε έτους.

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

110 €/ ha επιλέξιμης καλλιέργειας σιτηρών

H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για τις όλες τις καλλιέργειες σιτηρών, είναι 0.5 ha. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου αγροτεμαχίου, είναι 0.1 ha.

Β. Δενδρώδεις/ πολυετείς καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, χαρουπιάς και φουντουκιάς

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

· Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την υλοποίηση της δράσης.

· Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων. Δεν παρέχεται ενίσχυση για την υλοποίηση της δράσης.

· Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στην καλλιέργεια, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων, με εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες μεθόδους: κατεργασία εδάφους με βάθος τουλάχιστον τα 3 cm, αποκοπή με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ λεπίδα και βοτάνισμα.

· Διατήρηση του 10% της έκτασης ακαλλιέργητο σε επίπεδο εκμετάλλευσης ή και τεμαχίου, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου. Η έκταση προτείνεται όπως διατηρείται σε μέρη γειτνίασης με επιφανειακά ύδατα, όχθους και ξερολιθιές όπου υπάρχουν.

· Εμπλουτισμός του εδάφους με ενσωμάτωση κόμποστ κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα είναι 12 m3/ ha.

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€740/ ha για τη καλλιέργεια της ελιάς

€760/ ha για τις καλλιέργειες χαρουπιάς, αμυγδαλιάς και φουντουκιάς

H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για τις όλες τις μόνιμες/ πολυετείς καλλιέργειες, είναι 0.1 εκτάρια.

Γ. Διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η δράση προβλέπει την απαγόρευση βόσκησης για τετράμηνη περίοδο (15 Φεβρουαρίου – 15 Ιούνιου κάθε έτους)

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€290 ανά εκτάριο βοσκότοπου
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ