Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - Αμμοχώστου" Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες»

05/03/2018

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αγροτικών Περιοχών των Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020.

Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Στις επενδύσεις που γίνονται στις ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΑ 2014 -2020, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης. Το κατώτατο ποσό χορηγίας (Δημόσιας Χρηματοδότησης) είναι το ποσό των €10.000 και ανώτατο ποσό χορηγίας το ποσό των €200.000.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στο ποσό των €940.000 από τα οποία τα €498.200 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή (53%) που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), τα €441.800 την Εθνική Συμμετοχή (47%). Η ενίσχυση χορηγείται στον Δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του Έργου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά Παραρτήματα τα οποία διατίθενται στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου ΛΤΔ» στη Δ/νση: Αγίου Λάζαρου 2Β, Ορόκλινη, Λάρνακα, Κύπρος, Τ.Κ. 7040 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ στο www.anetel.com

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 μέχρι και Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ
Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα
Τηλ: 24815280, Φαξ: 24636817
Email: info@anetel.com


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη 19.2.2 _ Λάρνακα.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ