Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 16.2 "Δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας"


Ενίσχυση συνεργασιών οι οποίες θα εφαρμόζουν προγράμματα για τη δημιουργία νέων εθελοντικών συστημάτων ποιότητας (δημιουργία νέων προτύπων) που σχετίζονται με γεωργικές δραστηριότητες και συστήματα γεωργίας από τα οποία παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Δικαιούχοι

Συνεργασίες ή επιχειρησιακές ομάδες
Στις συνεργασίες και στις επιχειρησιακές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον α) ένας παραγωγός ή ομάδα παραγωγών και β) τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω: πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εμπειρογνωμόνων και εμψυχωτών, φορείς πιστοποίησης, τοπικοί παράγοντες ή άλλοι φορείς που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Καθεστώτος.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 80%των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%

Το ποσό ενίσχυσης των έργων θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €50.000
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ