Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 4.1 "Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"Μέσω του Καθεστώτος παρέχεται ενίσχυση για υλοποίηση επενδύσεων σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% - 70% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο συνολικό ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στις 300.000 ευρώ (400.000 για νέους γεωργούς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α - Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (2.000.000 ευρώ)

Κατηγορία Β - Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (8.000.000 ευρώ)

Β1. Αιγοπροβατοτροφία (5.000.000 ευρώ)

Β2. Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (3.000.000 ευρώ)

- Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης

- Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων

- Μετακίνηση οχληρών υποστατικών

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Μέσω του Καθεστώτος παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% - 75% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της τρίτης προκήρυξης ανέρχεται στα €30.000.000 και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α Μικρές επενδύσεις μέχρι €80.000 (προϋπολογισμός €4.000.000)
Κατηγορία Β1 Επενδύσεις στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας (προϋπολογισμός €15.000.000)
Κατηγορία Β2 Άλλοι τομείς προτεραιότητας (προϋπολογισμός €11.000.000)

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 (ώρα 23:59 μ.μ.) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.eas.capo.gov.cy. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω διαπιστευμένων φορέων – συμβούλων, οι οποίοι εγκρίθηκαν για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Γεωργίας.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση για β προκήρυξη Καθεστώτος 4.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καθεστώς 4.1 Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών.pdfocx Β΄Προκήρυξη Καθεστώς 4.1 Αίτηση κατηγορίας Α για Η.Υ.docxocx Β΄Προκήρυξη Καθεστώς 4.1 Αίτηση κατηγορίας Β1 για Η.Υ.docxocx Β΄Προκήρυξη Καθεστώς 4.1 Αίτηση κατηγορίας Β2 για Η.Υ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενδεικτικές Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών και Παραγωγικών Ζώων - Β΄ Προκ...pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α΄ - Μικρές Επενδύσεις σε ορεινές περιοχές.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Β1΄ – Εκσυγχρονισμός Αιγοπροβατοτροφικών Μονάδων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Β2΄ – Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού.pdflsx ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Α, Έκδοση 2.xlsxlsx ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Β1, Έκδοση 2.xlsxlsx ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.1Β2, Έκδοση 2.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διαπιστευμένοι Φορείς 14 Νοεμβρίου 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΩΝΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.pdfocx ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ 4.1.docxocx Παράταση 4.1_2020.docxocx Παράταση 4.1_2020 (μέχρι 3.7.2020).docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση επί ιδίω κινδύνω.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat AnimalsCrops_Norms_41_2nd_call_28_2_2019.pdf.7z Καθεστώς 4.1 (Γ' Προκήρυξη).7z


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ