Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.6 "Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης"


Το Καθεστώς στοχεύει στην μείωση των επιπτώσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αποψίλωσης των λωρίδων φυσικής βλάστησης (δένδρα, θάμνοι, ποώδης βλάστηση) αλλά και της καταστροφής χαρακτηριστικών του τοπίου (λιθοδομές, ξερολιθιές, νεραύλακα) για σκοπούς επέκτασης της καλλιεργούμενης έκτασης, στην διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και αντιμετώπιση της διάβρωσης σε φυσικά/ ημιφυσικά οικοσυστήματα.

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

    • καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάμνων από την επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (π.χ. ακακία, ψευδοακακία)
    • διαχείριση με σκοπό την διατήρηση των υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων και θάμνων της περιοχής και φύτευση νέων στην επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων σύμφωνα με τον κατάλογο δένδρων και θάμνων του καθεστώτος. Κάθε 1 ha επιλέξιμης έκτασης θα πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται 100 δένδρα ή/ και θάμνοι της αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής.
    • διατήρηση ξερολιθιών, λιθοδομών, λαγουμιών και πηγαδιών σε καλή και λειτουργική κατάσταση χωρίς την χρήση συνδετικών ουσιών, στην επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων (διατήρηση της δομής και της συνεκτικότητας, διατήρηση σε καλή κατάσταση των ανοιγμάτων των λαγουμιών και των στομίων των πηγαδιών).
    • τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, δραστηριότητες του γεωργού.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα €430 /εκτάριο εφαπτόμενης έκτασης.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ