Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 7.3 «Ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»Μέσω του Καθεστώτος 7.3 θα χρηματοδοτηθούν οι υποδομές για την δημιουργία νησίδων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξοικείωση των κατοίκων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και κατ’ επέκταση στην αύξηση χρήσης του διαδικτύου. Οι νησίδες ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία όλων των αγροτικών περιοχών της Κύπρου.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ