Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μήνυμα ΥπουργούΣας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση της πληροφόρησης και ενημέρωσης των αγροτών καθώς και του ευρύτερου κοινού για την Αγροτική Ανάπτυξη στην Κύπρο.

Με την νέα ιστοσελίδα επιδιώκεται η συγκέντρωση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σε ένα ενιαίο διαδικτυακό τόπο και την παρουσίαση τους με τρόπο εύχρηστο και αποτελεσματικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης ενημέρωση του κοινού για όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και για τις προκηρύξεις των μέτρων που πραγματοποιούνται.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, της μεταποίηση ρων αγροτικών προϊόντων και της κυπριακής υπαίθρου.

Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν:

      · στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας

      · τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και

      · την επίτευξη μιας ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Το νέο αυτό πρόγραμμα, που εγκρίθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδέχεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015 με απόλυτη επιτυχία αφού πετύχε την πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών για την περίοδο 2007-2013.

Μέσω του Προγράμματος θα διατεθεί ποσό ύψους €243 εκ. με αυξημένη συνεισφορά από την ΕΕ. Το Πρόγραμμα έχει καταρτιστεί έπειτα από διεξοδική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του γεωργικού τομέα και είναι επαρκώς στοχοθετημένο εξυπηρετώντας τις προτεραιότητες του Υπουργείου μας για ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει ετοιμάσει, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τις Μονάδες Εφαρμογής, χρονοδιάγραμμα προκηρύξεων για τα μέτρα του νέου Προγράμματος, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εφαρμογή.

Στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχωρούμε και σχεδιάζουμε τον αγροτικό τομέα του μέλλοντος. Ένα τομέα που θα στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια κουλτούρας διαρκούς αντιμετώπισης νέων προκλήσεων. Έχοντας στο επίκεντρο των πολιτικών μας τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον ενισχύουμε την πορεία της Κύπρου προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα μας επιτρέψει να προβούμε σε μια γενναία μεταρρύθμιση του συνόλου του αγροτικού τομέα.

Στο νέο αυτό πρόγραμμα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία. Μέσα από δράσεις και μέτρα, επιδιώκεται η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και η στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος.

Πέραν από την προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει το κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο μέσα από το οποίο επιδιώκεται η αειφόρος ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Παράλληλα, επιδιώκουμε με πολλαπλούς τρόπους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αναγνωρίζοντας ιδιαίτερα το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του πρωτογενούς τομέα στην κυπριακή οικονομία.

Επιδίωξη είναι όπως μέσω του Προγράμματος να τοποθετήσουμε τη γεωργό-κτηνοτροφία, σε σωστή επιστημονική και επαγγελματική βάση, αυξάνοντας τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ και να στηρίξουμε ουσιαστικά τις αγροτικές περιοχές, με την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και την προσέλκυση επενδύσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η προώθηση της καινοτομίας, της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών μας, αναβαθμίζονται περαιτέρω στο νέο Πρόγραμμα με την ένταξη νέων μέτρων και δράσεων.

Στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης δράσεις, μέσω του LEADER, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού.

Φίλες και φίλοι

Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρέχουν επαρκή στήριξη στον αγροτικό κόσμο του τόπου και μπορούν να οδηγήσουν στην αναβάθμιση του αγροτικού μας τομέα. Για αυτό σας καλώ να ενημερωθείτε για τα προγράμματα του Υπουργείου μας και να αδράξετε τι ευκαιρίες που αυτά παρέχουν.


Νίκος Κουγιάλης

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης

και Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ