Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των εσπεριδοειδών»


Στόχος του καθεστώτος είναι η εφαρμογή συγκεκριμένων αγροπεριβαλλοντικών δράσεων από τους αιτητές, σε δύο τομείς εντατικής καλλιέργειας όπως η πατατοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

Α. Πατάτες

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων , καθώς και ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας.

2. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για τυχόν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές - σημαντικές ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό σύμβουλό – γεωπόνο.

3. Απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου.

4. Εφαρμογή πρακτικής σωστής διαχείρισης των εναπομενόντων (σκάρτων) κονδύλων πατατών, που προκύπτουν μετά το πέρας της συγκομιδής και οι οποίοι αποτελούν εστίες μόλυνσης των εδαφών από παθογόνα.

5. Τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

Β. Εσπεριδοειδή

1. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία των ζώων, την καταλληλότητα της τοποθεσίας για ασφαλή παραγωγή τροφίμων , καθώς και ανάπτυξη ενός σχεδίου διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται από την εκτίμηση επικινδυνότητας.

2. Ο αιτητής σε συνεργασία με σύμβουλο γεωπόνο, προβαίνουν σε εκτίμηση επικινδυνότητας, δειγματοληψία και διενέργεια αναλύσεων για τυχόν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε παραγόμενα προϊόντα, με επικέντρωση στις πιο δραστικές - σημαντικές ουσίες ανά περίπτωση. Ο καθορισμός των αναλύσεων γίνεται από ειδικό σύμβουλό – γεωπόνο.

3. Απαγορεύεται ο ψεκασμός για σκοπούς καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών θα γίνεται με την καθοδήγηση του συμβούλου γεωπόνου.

4. Χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση εχθρών στα εσπεριδοειδή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καθεστώτος, οι οποίες να περιέχουν προσελκυστική ουσία.

5. Τήρηση αρχείου γεωργού σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τις γεωργικές πρακτικές οι οποίες προβλέπονται από το συγκεκριμένο μέτρο.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος για τις δράσεις 1, 2 και 3 και στις δύο καλλιέργειες, θα γίνεται με υποβολή πιστοποιητικού και σχετικής βεβαίωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται:

Α. Πατάτες
€350 / εκτάριο
Β. Εσπεριδοειδή
€510 / εκτάριο
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ