Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»


Στο πλαίσιο του Καθεστώτος 19.2 θα ενισχυθούν οι Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης των ΟΤΔ που εγκρίθηκαν απο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι ακόλουθες δράσεις είναι επιλέξιμες για επιδότηση στο πλαίσιο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου των ΟΤΔ

«Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες»

Διοργάνωση εκπαιδεύσεων με θέματα όπως παραδοσιακά επαγγέλματα και τουρισμός της υπαίθρου

«Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες»

Επενδύσεις για δράσεις αγροτουρισμού και χειροτεχνίας όπως παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, επισκέψιμα αγροκτήματα, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα και άλλες εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση


«Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας»
Επιλέξιμα θα είναι μόνο μικρής κλίμακας έργα, με το συνολικό ποσό ενίσχυσης του έργου να μην ξεπερνά τις €200.000

«Συνεργασία»
Επιλέξιμες δράσεις σε αυτή την κατηγορία αφορούν συνεργασία για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, ανάπτυξη ή εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό και άλλες συνεργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο Μέτρο 16 του ΠΑΑ 2014-2020.

«Άλλες Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής»

Σε αυτήν την κατηγορία επιλέξιμες θα είναι δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπως σύνθετα, ολοκληρωμένα έργα, καινοτόμα/ πιλοτικά έργα, έργα βασισμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ