Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Προκήρυξη Περιβαλλοντικών Δράσεων ΠΑΑ 2014-2020

16/03/2018

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την προκήρυξη των πιο κάτω περιβαλλοντικών δράσεων μαζί με την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2018:
  • Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
  • Μέτρο 11: «Βιολογική γεωργία»
  • Μέτρο 12: «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000»
  • Μέτρο 13: «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»
Οι δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και στο μετριασμό των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές.
Οι γεωργοί που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις, τηρώντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, λαμβάνουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ανάλογα με την έκταση που εντάσσουν στην κάθε δράση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατός ο συνδυασμός δράσεων, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει σε σημαντικά επίπεδα συμβάλλοντας σε ουσιαστική αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΓΑ) και στις περιοχές ΦΥΣΗ 2000.
Τονίζεται ότι, φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά, ειδική δράση (10.1.Γ) που αφορά στη διαχείριση της βλάστησης σε φυσικούς βοσκότοπους εντός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας. Η δράση προβλέπει την απαγόρευση βόσκησης για τετράμηνη περίοδο (15 Φεβρουαρίου – 15 Ιούνιου κάθε έτους) και παρέχεται ετήσια ενίσχυση ύψους €290 ανά εκτάριο βοσκότοπου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δράσεις πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους:
Μέτρο 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα"
Μέτρο 11"Βιολογική γεωργία"
Μέτρο 12 "Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000"
Μέτρο 13 "Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα"

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 19 Μαρτίου 2018 μέχρι τις 19 Απριλίου 2018 (14 Μαΐου 2018 με ποινή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cyΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ