Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Δράση 12.1.2 «Διαχείριση βοσκοτόπων»


Στόχος είναι η μη βόσκηση της φυσικής βλάστησης κατά τα στάδια ανθοφορίας και καρποφορίας, καθώς οδηγεί σε υποβάθμιση και χαμηλή παραγωγικότητα των βοσκοτόπων.

Υποχρεώσεις

Πλήρης απαγόρευση της βόσκησης από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Απριλίου κάθε έτους.

Η Δράση θα εφαρμοστεί στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000: Χερσόνησος Ακάμα και Κοιλάδα Διαρίζου.

Δικαιούχοι

Είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του Καθεστώτος. Ο αιτητής αναλαμβάνει ετήσια δέσμευση και όχι πολυετή δέσμευση.

Ύψος Ενίσχυσης

Ετήσια ενίσχυση ύψους €145/ εκτάριο βοσκοτόπου.




Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ