Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

10.1.12 Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλιαΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

· Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας: Εργαστηριακός ιολογικός έλεγχος του αμπελώνα για επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας. Θα πρέπει να ελέγχονται 100 πρεμνά/ ha για τις ιώσεις Grapevine Leafroll Virus Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).

· Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας (Lobesia botrana): Χρήση κατάλληλων μέσων παρεμπόδισης σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης (mating disruption), για διατήρηση του πληθυσμούς της ευδεμίδας σε χαμηλά επίπεδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.Τα μέσα θα τοποθετούνται εντός του αμπελώνα από την έναρξη της άνθησης (αρχές Μαρτίου) μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Ο ελάχιστος αριθμός των παγίδων/ ha πρέπει να είναι 500, καθ’ όλη τη διάρκεια του πιο πάνω διαστήματος.

· Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εφαρμογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εφαρμογών με συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θειάφι επίπασης είναι 6 και 4 για τις επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες, αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Ο περιορισμός δεν ισχύει για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται να χρησιμοποιηθούν στη βιολογική γεωργία, εκτός από το θειάφι επίπασης.

· Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: Όπου απαιτείται η αντικατάσταση πρεμνών σε υφιστάμενες φυτείες, το υλικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να προέρχεται από πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ή να εμπίπτει στην κατηγορία του ‘Standard’. Στην περίπτωση της κατηγορίας ‘Standard’, ο αμπελουργός θα πρέπει να προσκομίζει εντός του έτους που έγινε η επαναφύτευση, εργαστηριακά αποτελέσματα του Τμήματος Γεωργίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργανισμού, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι το υλικό αυτό είναι απαλλαγμένο από τις ακόλουθες ιώσεις: Grapevine Leafroll Virus Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).

· Ελεγχόμενη χρήση νηματοδοκτόνων: Η χρήση συμβατικού νηματοδοκτόνου επιτρέπεται μόνο μετά τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων του εδάφους για καθορισμό της παρουσίας ή απουσίας των νηματωδών του γένους Xiphinema, οι οποίοι είναι φορείς ιώσεων ή άλλων φυτοπαρασιτικών νηματωδών, και πραγματοποιήθηκαν εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του νηματοδοκτόνου.

· Απαγόρευση της χρήσης συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά»: Δεν επιτρέπεται η χρήση συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά» βάσει του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010.

· Υποχρεωτική εφαρμογή χειμερινού ψεκασμού με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο ευρέως φάσματος: Η εφαρμογή ενός χειμερινού ψεκασμού με αδειοδοτημένο χαλκούχο σκεύασμα και εντομοκτόνο ευρέως φάσματος επιτυγχάνει τη διατήρηση των πληθυσμών των διαχειμαζόντων εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενα επίπεδα κατά τη βλαστική και παραγωγική περίοδο.

· Απαγόρευση συνδυασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Απαγορεύεται ο συνδυασμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάθε εφαρμογή ή ψεκασμό που διενεργείται. Επισημαίνεται ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που συνιστάται η πρόσμιξη τους με σκευάσματα που περιέχουν λάδι ή προσκολλητικές ή άλλες υπό-βοηθητικές ουσίες. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο συνδυασμός δύο σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων, νοουμένου το ένα έχει μυκητοκτόνο δράση και το άλλο εντομοκτόνο δράση.

· Περιορισμός της πολλαπλής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ιδίων δραστικών ουσιών ή δραστικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης:

o (α) Δεν επιτρέπεται η χρήση μιας δραστικής ουσίας γεωργικού φαρμάκου να χρησιμοποιηθεί πάνω από δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

o (β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν δραστικές ουσίες γεωργικών φαρμάκων με ίδιο τρόπο δράσης περισσότερες από δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€325/ ha για οινοποιήσιμες ποικιλίες

€565 / ha για επιτραπέζιες ποικιλίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ