Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.5 "Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα"Στόχος του καθεστώτος είναι η αντικατάσταση αρδευόμενων εκτάσεων με εσπεριδοειδή τα οποία βρίσκονται στο παραγωγικό τους στάδιο, με συγκεκριμένες καλλιέργειες που έχουν χαμηλότερες υδατικές ανάγκες στις κοινότητες που εμπίπτουν εντός των υδροφορέων Πόλεως Χρυσοχούς και Δυτικής Μεσαορίας.

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

  • Εκρίζωση εσπεριδοειδών που είναι στο παραγωγικό τους στάδιο. Τα τεμάχια πρέπει να αρδεύονται αποκλειστικά από αδειούχες γεωτρήσεις.
  • Φύτευση νέων καλλιεργειών με φυτείες ελιάς ή χαρουπιάς ή φραγκοσυκιάς ή άλλων καλλιεργειών που θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη.
  • Ύπαρξη υδρομετρητή στο αγροτεμάχιο.
  • Έλεγχος της ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί στο αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση της Ελιάς, Χαρουπιάς, η ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4300κ.μ./εκτάριο ενώ τις φραγκοσυκιές τα 3000 κ.μ. νερού/ εκτάριο. Για νέες καλλιέργειες που θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη, θα καθορίζεται και η μέγιστη ποσότητα νερού κατά την προκήρυξη.
  • Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, δραστηριότητες του γεωργού.
  • Χρήση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης, με μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση νερού σύμφωνα με το είδος της καλλιέργειας, σε περίπτωση που η νέα καλλιέργεια θα είναι αρδεύσιμη. Συγκεκριμένα:
    1. για την καλλιέργεια της ελιάς και χαρουπιάς, οι καλλιεργητές μπορούν να εφαρμόζουν βελτιωμένα συστήματα άρδευσης με σταγόνες ή εκτοξευτήρες.
    2. για την καλλιέργεια της φραγκοσυκιάς, οι καλλιεργητές μπορούν να εφαρμόζουν βελτιωμένα συστήματα άρδευσης με σταγόνες.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα €400 /εκτάριο
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ