Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Δράση 12.1.1 "Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας"


Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες και δενδρώδεις καλλιέργειες, για την ικανοποίηση των αναγκών των ειδών (τροφοληψία και φωλεοποιήση) που αναφέρονται στα Παραρτήματα των Οδηγιών της Φύσης (92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ).

Υποχρεώσεις

  • Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες καλλιέργειες μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ο γεωργός ο οποίος καλλιεργεί ετήσιες καλλιέργειες π.χ. σιτηρά, σανό και βίκο θα πρέπει να αφήνει μέρος της παραγωγής ασυγκόμιστο το οποίο θα ανέρχεται στο 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης.
  • Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε πολυετείς καλλιέργειες, εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών, μπανανών, αμυγδαλιών, καρυδιών και φουντουκιών. Ο καρπός θα παραμένει στα δέντρα όλη τη διάρκεια του έτους. Στις πολυετείς/δενδρώδεις καλλιέργειες (οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια), θα πρέπει να διατηρείται ασυγκόμιστη παραγωγή σε ποσοστό το οποίο θα ανέρχεται στο 10% των εκτάσεων της εκμετάλλευσης.

Η δράση θα εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνουν γεωργικές εκτάσεις καθώς και σε συγκεκριμένες παραδασόβιες και άλλες περιοχές, οι οποίες στην πλειονότητα τους γειτνιάζουν ή και εφάπτονται σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που περιλαμβάνεται στο καθεστώς.
Δικαιούχοι


Είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις του Καθεστώτος. Ο αιτητής αναλαμβάνει ετήσια δέσμευση και όχι πολυετή δέσμευση.

Ύψος Ενίσχυσης

Για την διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ετήσιες καλλιέργειες θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση €80/ εκτάριο.


Για την διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε πολυετείς καλλιέργειες θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση €160/ εκτάριο.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ