Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.1 "Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες"Στα πλαίσια του καθεστώτος προβλέπεται:

  1. εφαρμογή οποιουδήποτε τρόπου μηχανικής αντιμετώπισης ζιζανίων

  2. εφαρμογή στοχευμένης λίπανσης σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αναγκών κύριων θρεπτικών στοιχείων του Καθεστώτος, καθ’ όλη τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου

  3. πλήρης αποκλεισμός της χρήσης ζιζανιοκτόνων

  4. επιπρόσθετα, μόνο για τα αμπέλια περιλαμβάνεται κλαδοκάθαρος περιμετρικά του αμπελώνα και διατήρηση του εδάφους περιμετρικά του αμπελώνα καθαρού από ζιζάνια χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα,

  5. τήρηση αρχείου γεωργού για τις πιο πάνω καλλιεργητικές πρακτικές,στις καλλιέργειες φυλλοβόλων (με εξαίρεση αμυγδαλιές και φουντουκιές), ελιάς, εσπεριδοειδών, παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές, αγροτριανταφυλιές- Rosa damaskina) και αμπέλου.


Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται:


  A. Φυλλοβόλα - €500 / εκτάριο

  Β. Ελιές - €300 / εκτάριο

  Γ. Εσπεριδοειδή - € 225 / εκτάριο

  Δ. Καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου - €320 /εκτάριο

  Ε. Αμπέλια - €600 / εκτάριο για την δράση της μηχανικής καταπολέμισης

  €80 / εκτάριο για την δράση του κλαδοκάθαρου
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ